Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Communicate Online B.V.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Communicate Online B.V.
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
Opdracht: Het ter beschikking stellen van communicatiesoftware

Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op dienstverlening met
opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden
vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van
toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Offertes
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste
weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de dienstverlening essentiële informatie heeft gegeven.
De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen
geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes
gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen
van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer biedt haar dienstverlening in het kader van de opdracht,
naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover voor een goede uitvoering van de dienstverlening nodig is, heeft
opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden
die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met
opdrachtgever zijn aangegaan.

Artikel 5 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.

Artikel 6 Tarieven
1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt
opdrachtnemer zijn tarief vast volgens de middels offerte aangeboden tarieven.
2. Bedragen zijn exclusief BTW.
3. Opdrachtnemer mag - zonder voorafgaande schriftelijke
mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte
overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS
verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
6. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk
laten weten.
7. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande
verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij
anders is overeengekomen.
2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle
kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals software en (elektronische)
bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer.

Artikel 9 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee
weken na factuurdatum schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De
ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
2. Als een klacht terecht is, gaat opdrachtnemer daar waar mogelijk zorgen voor
een tegemoetkoming van de dienstverlening zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 10 Opzegging
De overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningverplichting.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende onderschikten.

Artikel 12 Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht
1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door
omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en - volgens de wet - ook niet
wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar
waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier
ook onder.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat
hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen.
Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle
partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

Artikel 14 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht
hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Geschillen
1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop
voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste
instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de
Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang
van de Mediation.
2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van
Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 18 Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

Contact

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan nu contact met ons op of vraag een demo aan:

      

Onze diensten